​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

Hai bên đã ký "Thoả thuận chung về hợp tác kinh tế, văn hoá và khoa học kỹ thuật"(1993), Hiệp định về thương mại, lãnh sự và lập UBHH (1994), Hiệp định hợp tác văn hoá(1995), Hiệp định vận chuyển hàng không ( 2001), Hiệp định Vận tải biển thương mại (2002). Hai nước cũng đã ký kết thoả thuận tham khảo ý kiến và hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao (6/2000). 

 Kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước năm 2003 đạt gần 30 triệu USD, năm 2004 đạt 39 triệu USD, năm 2005 đạt 100 triệu USD, năm 2006 và 2007 đạt khoảng 80 triệu USD. (Tháng 5/2008)

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​